Firmast
Teenused
Liitumine
Kontakt
Kasulikku
Isikuandmete kaitse
Prindi Sisukaart
 
 
  Liitumine
 
 
 
Liitumistasu arvestamise metoodika
 

AS Dvigatel-Energeetika osutab võrgu kaudu gaasi jaotamise teenust ühes võrgupiirkonnas Tallinna Lasnamäe linnaosas.

Käesolev metoodika lähtub Maagaasiseaduses sätestatust ja on välja töötatud liitumistasu arvutamise aluseks olevate kriteeriumite läbipaistvuse tagamiseks ning võrdse kohtlemise printsiibi järgimiseks liitumistasu arvutamisel.

Liitumistasude arvestamisel lähtutakse põhimõttest, kus uued liitujad tasuvad solidaarselt liitumispiirkonna jaotustorustike rajamise ja olemasolevate võimsuste suurendamise, varustuskindluse ja ohutuse tõstmise eest kõik vajalikud põhjendatud kulud, mida ei kaeta arendusinvesteeringutega.

Eeldatavad gaasitorustike ning muude teostatavate investeeringute maksumused põhinevad turuhindadel.
 

1. Mõisted

1.1. Võrguga liitumine – on tarbijapaigaldise ühendamine võrguga, selle tehniliste võimaluste piires nii, et see ei seaks ohtu varem liitunute varustuskindlust.
1.2. Liitumispiirkond - ala, kus kehtib ühtne liitumistasu.
1.3.

Liitumisinvesteering - uue tarbimisvõimsuse ühendamiseks tehtud põhjendatud investeeringud. Liitumisinvesteering jaguneb kaheks:

  • arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud (edaspidi arendusinvesteering), mille eesmärgiks on tagada võrgu selline ülesehitus, mis võimaldab suurendada juba liitunud tarbijatel oma tarbimisvõimsust ning liituda uutel tarbijatel
  • nvesteeringud, mis kaetakse tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise eest makstavast tasust (liitumistasust).
1.4. Arendusinvesteering – investeering, mille teostamine finantseeritakse võrguteenuse hinna kaudu ning mille raames soetatud põhivara lülitatakse reguleeritava vara hulka. 
1.5. Liitumistasu – tarbijate poolt gaasivõrguga liitumise ja tarbimistingimuste muutmise eest makstav tasu. 
1.6. Tarbimistingimuste muutmine – liitumislepingus määratud summaarse tarbimisvõimsuse või tarbimisrežiimi muutmine


2. Liitumistasu arvutamine 
 

AS Dvigatel-Energeetika lähtub liitumistasude arvutamisel liitumisala perspektiivsest arengust järgides antud piirkonna arengukavasid ning planeeringuid. 

Liitumistasu arvutatakse vastavalt alljärgnevale valemile:

 

, kus


 

 

Lt - liitumistasu, kr
Ivp - võrgupiirkonna summaarsed liitumisinvesteeringud, kr
A - arendusinvesteering, kr
Vvp - võrgupiirkonna liitujate summaarne maksimaalne gaasitarbimine, m3/h;
Vl - liituja maksimaalne gaasitarbimine, m3/h

Käesoleva valemi järgi arvutatud liitumistasu ei sisalda kulutusi mõõtesüsteemi väljaehitamiseks liituja juures.

Kui liitumislepingus on sätestatud, et võrguettevõtja paigaldab mõõtesüsteemi, lisanduvad need kulud liitumistasule.

Kui tegelik liitumisinvesteering kujuneb madalamaks kui liitujate (tarbijate) poolt tasutud liitumistasude summa, mis on kajastatud võrguteenuse hinna kooskõlastuses, siis korrigeerib AS Dvigatel-Energeetika koheselt enam laekunud summa ulatuses reguleeritavat vara ja ühtlasi ka võrguteenuse hinda ning esitab vastavasisulise taotluse Konkurentsiametile kooskõlastamiseks. Kui tegelikud kulutused ületavad liitumistasust laekuvaid summasid, võib ettevõtja taotleda Konkurentsiametilt ületava summa lülitamist võrguteenuse hinda läbi reguleeritava vara.


3. Tarbimistingimuste muutmise tasu

3.1. Gaasitorustikuga liitunud turuosalise tarbimistingimuste muutmise tasu arvestatakse tarbimistingimuste muutmiseks vajalike kulutuste alusel, kaasaarvatud kulutused mõõtesüsteemi väljavahetamiseks ja kulutused vajaliku võimsuse tagamiseks liitumispunktis.

 
   
Copyright © Dvigatel Gaas OÜ